Anunț organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante

 • 0 comments

Anunț organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante

 pentru anul școlar 2021-2022

 

1. Număr si niveluri de posturi scoase si denumirea postului:

5 posturi, nivel preșcolar, profesor învățământ preșcolar – secția română.

2. Documentele solicitate candidatilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

 •         1. copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic). Absolventii promotiei curente vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;
 •         2. copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
 •         3. copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care siau schimbat numele);
 •         4. copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
 •         5. copie a deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
 •         6. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
 •         7. adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
 •         8. copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor; 9. avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;
 •         10. declaratie pe propria raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;
 •         11. numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu).

3. Locul de depunere – Secretariatul Grădiniței cu Program normal și prelungit „Joyful Learning„ Oradea

Datele de contact: 0752210516 (Mintaș Daciana), contact.joyfullearning@gmail.com

4. Conditiile generale si specifice prevazute de post:

Condiții generale:

          Diplomă de bacalaureat- liceu pedagogic, specializarea învățători-educatoare/ diploma de licență – specializarea Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar 

Condiții specifice:

          Competențe de vorbire și scriere în limba engleză – nivel avansat

          Compențe sociale și de personalitate: sociabilitate, degajare, comunicativitate, echilibru emoțional, empatie, rezistență la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, toleranță, disponibilitate pentru autoperfecționare.

5. Tipul probelor de concurs

          Interviu – 2.08.2021 – intervalul 8:00-12:00

          probă practică – inspecție specială la clasă – 3.08.-4.08.2021, intervalul 9:30-12:00

          probă scrisă – 24.08.2021, ora 9:00

6. Locul desfășurarii: Grădinița cu program normal și prelungit Joyful Learning, Str. Bradului nr 24, Oradea.

7. Bibliografia si tematica:

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Programa_titu_E_Educatori_limba_romana.pdf

8.  Calendar de desfășurare a concursului:   

 • publicarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante pentru concurs; 

                                                                 – Termen: 9 iulie 2021

 • înregistrarea dosarelor candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante la centrul de concurs – Grădinița cu program normal și prelungit Joyful Learning Oradea, str. Bradului nr 24; 

                                                               – Perioada: 19 – 4 august 2021, interval 9:00-12:00

 • verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului;

                                                                – Perioada: 20 – 4 august iulie 2021

 • afișarea la avizierul instituției a listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea interviului și a inspecției speciale la clasă;

                                                                – Termen: 4 august 2021                 

 • desfășurarea probei scrise                  – Data: 24 august 2021, ora 9:00  (proba scrisa 3 ore)
 • comunicarea rezultatelor inițiale                                           – Termen: 26 august 2021, ora 14:00
 • înregistrarea contestațiilor                 – Perioada: 26 august 2021, ora 14:00 – 27 august 2021, ora 16:00
 • soluționarea constațiilor                                                          – Perioada: 27 august – 28 august 2021
 • comunicarea rezultatelor finale                                              – Termen: 30 august 2021, ora 16:00

Puteți descărca anunțul de organizare al concursului de titularizare de AICI.

Share Social

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *