Anunț organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante

 • 0 comments

Anunț organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante

 pentru anul școlar 2021-2022

 

1. Număr si niveluri de posturi scoase si denumirea postului:

5 posturi, nivel preșcolar, profesor învățământ preșcolar – secția română.

2. Documentele solicitate candidatilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

 •         1. copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic). Absolventii promotiei curente vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;
 •         2. copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
 •         3. copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care siau schimbat numele);
 •         4. copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
 •         5. copie a deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
 •         6. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
 •         7. adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
 •         8. copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor; 9. avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;
 •         10. declaratie pe propria raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;
 •         11. numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu).

3. Locul de depunere – Secretariatul Grădiniței cu Program normal și prelungit „Joyful Learning„ Oradea

Datele de contact: 0752210516 (Mintaș Daciana), contact.joyfullearning@gmail.com

4. Conditiile generale si specifice prevazute de post:

Condiții generale:

          Diplomă de bacalaureat- liceu pedagogic, specializarea învățători-educatoare/ diploma de licență – specializarea Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar 

Condiții specifice:

          Competențe de vorbire și scriere în limba engleză – nivel avansat

          Compențe sociale și de personalitate: sociabilitate, degajare, comunicativitate, echilibru emoțional, empatie, rezistență la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, toleranță, disponibilitate pentru autoperfecționare.

5. Tipul probelor de concurs

          Interviu – 2.08.2021 – intervalul 8:00-12:00

          probă practică – inspecție specială la clasă – 3.08.-4.08.2021, intervalul 9:30-12:00

          probă scrisă – 24.08.2021, ora 9:00

6. Locul desfășurarii: Grădinița cu program normal și prelungit Joyful Learning, Str. Bradului nr 24, Oradea.

7. Bibliografia si tematica:

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Programa_titu_E_Educatori_limba_romana.pdf

8.  Calendar de desfășurare a concursului:   

 • publicarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante pentru concurs; 

                                                                 – Termen: 9 iulie 2021

 • înregistrarea dosarelor candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante la centrul de concurs – Grădinița cu program normal și prelungit Joyful Learning Oradea, str. Bradului nr 24; 

                                                               – Perioada: 19 – 4 august 2021, interval 9:00-12:00

 • verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului;

                                                                – Perioada: 20 – 4 august iulie 2021

 • afișarea la avizierul instituției a listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea interviului și a inspecției speciale la clasă;

                                                                – Termen: 4 august 2021                 

 • desfășurarea probei scrise                  – Data: 24 august 2021, ora 9:00  (proba scrisa 3 ore)
 • comunicarea rezultatelor inițiale                                           – Termen: 26 august 2021, ora 14:00
 • înregistrarea contestațiilor                 – Perioada: 26 august 2021, ora 14:00 – 27 august 2021, ora 16:00
 • soluționarea constațiilor                                                          – Perioada: 27 august – 28 august 2021
 • comunicarea rezultatelor finale                                              – Termen: 30 august 2021, ora 16:00

Puteți descărca anunțul de organizare al concursului de titularizare de AICI.

Share Social

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *